Политика за поверителност и използване на файлове „cookies"

Политика за поверителност и използване на файлове „cookies”
в Онлайн магазина SneakerStudio.bgОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Настоящият документ определя правилата на Политиката за поверителност в Онлайн Магазина SneakerStudio.bg (наричан по-нататък "Онлайн Магазин"/„Магазин”).


Администратор на личните (наричан по-нататък: „Администратор”) е фирма FASHION TRENDS GROUP sp. z o.o. със седалище в Станислава Лема 24/LU3, 31-571, Краков, номер KRS: 0000690278, ДДС номер: 367335288, REGON: 7952542640, фирмен капитал: 48 700,00 PLN.


Личните данни, събрани от Администратора, се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.4.2016 г. година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Оф. вестник ЕС L 119, стр. 1), наричан по-нататък: „GDPR”.


Администраторът полага специални усилия за защита на поверителността на предоставена му информацията по отношение на клиентите на Онлайн магазина. Администраторът по надлежен начин избира и прилага подходящи технически мерки, включително софтуерни и организационни, които гарантират защита на обработваните данни, по-специално защитава данните от предоставяне на неупълномощени лица, от разкриване, загуба и унищожаване, неупълномощено изменение, както и срещу тяхното обработване в нарушение на приложимите законови разпоредби.


Адресатът на услугите, достъпни в уебсайта на Магазина (по-специално възможността да се направи поръчка в Магазина), не са лица под 16 години. Администраторът на лични данни не предвижда умишлено събиране на данни за лица под 16 години.


В Онлайн магазина могат да бъдат използвани т.нар плъгини и други социални инструменти, в това число по-специално такива, позволяващи на клиента логване в акаунта в Онлайн магазина, използвайки акаунти на социални и подобни уебсайтове, като например: Facebook.com, Twitter.com. Google.com или LinkedIn.com, както и предоставящи възможност за споделяне на съдържание с други потребители на тези сайтове или препоръчването им в рамките на акаунта при доставчика на дадения портал. Доставчиците на тези услуги могат също така да обработват личните данни като самостоятелни администратори. В този случай Администраторът и доставчикът на плъгина са съадминистратори на личните данни.

ЛИЧНИ ДАННИ


Администратор на личните данни – можете да се свържете с Администратора на личните данни с помощта на:

 • електронна поща: info@sneakerstudio.com;
 • традиционна поща - адрес за кореспонденция: ul. Krakowska 87 32-050 Skawina, Polska;
 • по телефона: …………………………………………… .

Цели и основание на обработката на лични данни


Администраторът на лични данни обработва Вашите лични данни за следните цели и обхват:

 

 • предприемане на действия преди сключването на Договора по Ваше желание (например създаване на акаунт в Онлайн магазина) - за тази цел обработваме главно данните, предоставени в регистрационния формуляр в Онлайн магазина, т.е. имейл адрес и парола, пол. Ако регистрацията на акаунт се извършва посредством външна услуга за удостоверяване (напр. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn) събираме Вашето име и фамилия;
 • предоставяне на услуги и функционалности, изискващи създаване на акаунт, като например: съхраняване на историята на поръчките, информиране за състоянието на поръчката - за тази цел обработваме Вашите данни, предоставени в акаунта и при закупуване на стоки;
 • предоставяне на услуги и функционалности както изискващи, така и не изискващи регистрирането на акаунт - обработваме лични данни относно Вашата активност в Онлайн магазина и данни, предоставени в поръчката;
 • изпълнение на договора за продажба на стоки (например доставка на поръчани стоки) - за тази цел обработваме предоставени от Вас лични данни при закупуване на стоки като име, e-mail адрес, адресни данни, данни за плащане;
 • статистически данни за използването на отделни функционалности, достъпни в Онлайн магазина, улесняващи използването на Онлайн магазина и осигуряване на ИТ сигурността на Онлайн магазина - за тази цел обработваме лични данни относно Вашата активност в Онлайн магазина и времето, прекарано на всяка подстраница в Онлайн магазина, историята на Вашето търсене, местоположение, IP адрес, идентификационен номер на устройството, данни за Вашия уеб браузър и операционна система;
 • определяне, търсене и изпълнение на искове и защита срещу искове в съдебни производства и други органи за изпълнение - за тази цел можем да обработваме Вашите лични данни, предоставени в Онлайн магазина, включително при закупуване на стоки или създаване на акаунт, и други данни, необходими, за да докажем съществуването на иска или този резултат от законово изискване, съдебна заповед или друга правна процедура;
 • разглеждане на рекламации, жалби и молби, както и отговори на въпроси на клиентите - за тази цел обработваме предоставените от Вас лични данни във формуляра за контакт, рекламациите, жалбите и исканията, както и въпроси, съдържащи се в друга форма. За тази цел обработваме и някои лични данни, предоставени от Вас във Вашия акаунт, както и данни относно поръчката на стоки и други услуги, предоставяни от нас, които са причина за рекламацията, жалбата или заявлението, въпросите и данните, съдържащи се в документите, приложени към рекламациите, жалбите, заявленията и въпросите;
 • маркетинг на нашите стоки и услуги, както и на нашите клиенти и партньори, включително ремаркетинг - за тази цел обработваме предоставени от Вас лични данни при създаване на акаунта и актуализацията му, данни за Вашата активност в Онлайн магазина, включително поръчки, които се регистрират и съхраняват чрез файлове бисквитки, по-специално историята на поръчките, историята на търсенията, кликванията в Онлайн магазина, датите на логване и регистрация, историята и Вашата активност, свързани с нашата комуникация. В случай на ремаркетинг, ние използваме данни за Вашата дейност, за да достигнем до Вас с нашите маркетингови съобщения, включително персонализирани реклами извън Онлайн магазина, и използваме услугите на външни доставчици за тази цел. Тези услуги се състоят в показване на нашите съобщения в уебсайтове, различни от Онлайн магазина. Подробна информация по този въпрос можете да намерите в записите относно файловете бисквитки по-нататък в този документ;
 • организиране на конкурси и програми за лоялност, т.е. известия за събраните точки, известия за печалби и реклама на нашата оферта - за това използваме Вашите лични данни, предоставени в акаунта и при регистрация в конкурса или програмата за лоялност. Подробна информация по този въпрос се предоставя всеки път в условията за участие в даден конкурс или програма за лоялност;
 • пазарни проучвания, мнения, измервания и статистически данни от нас или нашите партньори - за тази цел използваме данни като: информация за поръчката, Вашите данни, предоставени в акаунта или при закупуване, e-mail адрес. Подробни указания са посочени в информацията за дадената анкета или на мястото, където въвеждате Вашите данни.

 

Персонализирани реклами и социални плъгини


За по-голяма яснота на нашите дейности, отново отбелязваме, че Администраторът може да използва лични данни, за да подготви и да Ви представи персонализирани реклами, включително с използване на инструменти и бисквитки на трети страни, което е допълнително посочено в останалата част от този документ относно файловете бисквитки.


Поради използваните в Онлайн магазина т.нар социални плъгини и други социални инструменти, в това число позволяващи на клиента логване в акаунта в Онлайн магазина използвайки акаунти в социални и подобни уебсайтове, като например: Facebook.com, Twiter.com или Google.com, както и споделяне на съдържание с други потребители на тези сайтове или техните команди в рамките на своя акаунт при доставчика на дадения портал, доставчиците на тези сайтове могат също да обработват Вашите лични данни като независими администратори. Когато посещавате нашия Онлайн магазин, браузърът, който използвате, може да направи директна връзка със сървърите на субектите, предоставящи тези плъгини/инструменти, така че тези субекти получават информация за използването на нашия сайт от Вас и между другото Вашия IP адрес. Такава информация може да бъде изпратена независимо от това дали имате акаунт в уебсайта на такава стопанска единица или дали в момента сте логнат в него. Ако имате акаунт в такава стопанска единица и сте логнат в него, тази информация също може да бъде свързана и приписана към Вашия акаунт в социалната мрежа. Ако използвате плъгин, а по-специално Вашия акаунт в уебсайта на външна единица, за да влезете в акаунта си в нашия Магазин, информацията за това може също да бъде изпратена директно на тази единица. Определено съдържание може също да бъде публикувано като част от Вашия профил в сайтовете на социални мрежи и да е видимо за други потребители на такива портали, а по-специално тези, с които установявате връзки.


Ако не искате доставчиците на плъгини/ инструменти/социални мрежи да приписват Вашите данни, събрани по време на посещенията Ви в нашия Онлайн магазин към Вашия профил при даден доставчик, тогава преди да посетите уебсайта на нашия Магазин, моля, излезте от Вашия акаунт в тази социална мрежа. Не забравяйте, че можете също да предотвратите зареждането на плъгините на страницата, като използвате съответните механизми в браузъра, който използвате - според настройките му.

Администраторът полага старание да избере само софтуер, включително гореспоменатите плъгини, от реномирани стопански единици, които широко определят принципите си за защита на личните данни.
Целите, обхватът и правилата за събиране и по-нататъшна обработка на личните данни от тези единици ще намерите в техните правила за защита на поверителността. Препоръчваме Ви да се запознаете с тях, ще ги намерите между другото на следните адреси:


http://www.facebook.com/policy.php;
https://twitter.com/en/privacy;
https://policies.google.com/privacy;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Категории лични данни

 

 • Администраторът на лични данни обработва следните категории лични данни:
 • данни за контакт;
 • данни относно активността в Онлайн магазина;
 • данни относно поръчките в Онлайн магазина;
 • данни относно рекламации и заявления;
 • данни относно маркетинговите услуги.

 

Доброволно предоставяне на лични данни


Предоставянето на необходимите лични данни от Вас е доброволно и е условие за предоставяне на услуги от Администратора чрез Онлайн Магазина.


Време на обработка на данните

 

 • Личните данни ще бъдат обработвани през периода, необходим за изпълнение на поръчки, услуги, маркетингови дейности и други услуги, предоставяни на Клиента. Личните данни ще бъдат заличени в следните случаи:
 • по искане на субекта на данните за тяхното заличаване или когато оттегли съгласието си;
 • когато субектът на данни не е предприел действия през повече от 10 години (неактивен контакт);
 • след получаване на информация, че съхраняваните данни са неактуални или неточни.

 

Някои данни в обхвата: e-mail адрес, име и фамилия, адрес могат да се съхраняват още през 3 години за доказателствени цели, разглеждане на рекламации, жалби и претенции, свързани с услуги, предоставяни от Онлайн магазина. Тези данни няма да бъдат използвани за маркетингови цели.


Данните за поръчки за платени стоки и услуги, конкурси и програми за лоялност в обхвата, включително данни, необходими за водене на счетоводни книги и разплащания, ще се съхраняват за период от 5 години, считано от края на календарната година, през която изтече срокът за плащане на данъци.


Ние съхраняваме данни относно нелогнати клиенти за период от време, съответстващ на жизнения цикъл на файловете бисквитки, запазени в устройствата, или докато те не бъдат изтрити от устройството на клиента от самия него.


Вашите лични данни относно предпочитанията, поведението и избора на маркетингово съдържание могат да се използват като основа за вземане на автоматизирани решения за определяне на продажбените възможности на Онлайн магазина.


Получатели на лични данни


Вашите лични данни предоставяме на следните категории получатели:

 

 • държавни органи, например прокуратура, полиция, служба за защита на личните данни, ако се свържат с нас;
 • доставчици на услуги, с които си сътрудничим, по-специално за целите на доставката или обработката на плащания. В зависимост от договорните условия и обстоятелства, тези предприятия действат по наше възложение или определят независимо целите и методите на тяхната обработка. По-долу е посочен списъкът на доставчиците:
СТОПАНСКА ЕДИНИЦА ЦЕЛ
IAI sp. z o.o. със седалище в Полша Конфигурация и поддържане на страницата на Магазина
Olzalogistic.com, s.r.o със седалище в Чехия Обслужване на клиентите в Онлайн магазина и реализация (доставка) на поръчките
Спиди АД със седалище в България Реализация (доставка) на поръчки


Личните данни могат да бъдат предоставяни и на други единици - доставчици на инструменти, чиито файлове бисквитки използваме. Информация за тези единици и за целите на използването на файловете бисквитки можете да намерите в секцията за файлове бисквитки, по-нататък в този документ.


Седалищата на нашите доставчици са главно в страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП), но също така и извън него. Вашите лични данни, прехвърлени извън ЕИП, ще бъдат защитени чрез подходящи правни гаранции, така че нашите доставчици да гарантират високо ниво на защита на личните данни. Тези гаранции произтичат по-специално от задължението за използване на стандартни договорни клаузи, приети от Комисията (ЕС) или от участието в програмата Щит за личните данни, създадена с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 г. относно адекватността на защитата, предоставяна от Щита за Поверителност между ЕС и САЩ.


Права на субекта на данните


Въз основа на GDPR имате право за:


1) достъп до личните данни (чл. 15 от GDPR) – можете да получите от Администратора информация, дали Вашите лични данни се обработват и ако са обработвани, имате право за:

 • достъп до данните;
 • получаване на информация за целите на обработването, категориите обработвани лични данни, за получателите или категориите получатели на такива данни, за планирания период на съхранение на Вашите данни или за критериите за определяне на този период, за Вашите права въз основа на GDPR и за правото да подадете жалба до надзорния орган, за източника на тези данни, за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и защитни мерки, използвани във връзка с прехвърлянето на такива данни извън Европейския съюз;
 • получаване на копие на Вашите лични данни.

 

2) коригиране на личните данни (чл. 16 от GDPR) - ако личните Ви данни са неверни, можете да поискате от Администратора незабавно да ги коригира. Можете също да поискате от Администратора допълване на тези данни. Ако имате акаунт в Онлайн магазина, можете сами да коригирате и допълвате личните си данни, след като влезете в акаунта.


3) заличаване на личните данни, т.нар „правото да бъдеш забравен“ (чл. 17 от GDPR) - можете да го поискате, когато:

 • Вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • сте оттеглили конкретно съгласие, в обхвата, в който личните данни са били обработвани въз основа на Вашето съгласие;
 • Вашите лични данни са били обработвани незаконно;
 • сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, в обхвата, в който обработката на лични данни е свързана с директния маркетинг;
 • сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с обработване, необходимо за изпълнението на задача, извършена в обществен интерес или обработката, необходима за целите на законни интереси, реализирани от Администратора или трета страна.

Въпреки искането за заличаване на личните данни, Администраторът може да обработва допълнително Вашите данни, за да определи, отстоява или защитава претенции, за коeто ще бъдете информирани.


4) изпращане на искане за ограничаване на обработването на лични данни (чл. 18 от GDPR) - това можете да искате, когато:

 • поставяте под въпрос правилността на личните Ви данни - Администраторът на лични данни ще ограничи обработването на личните Ви данни за известно време, което позволява да се провери правилността на тези данни;
 • когато обработката на Вашите данни е незаконна и вместо да заличите личните данни, Вие искате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • Вашите лични данни вече не са необходими за целите на обработката, но са необходими за установяване, отстояване или защита на Вашите претенции;
 • когато сте възразили срещу обработването на личните Ви данни - докато не се установи, дали законните интереси от страна на Администратора на лични данни имат предимство пред основанията, посочени във възражението Ви.

5) възражение срещу обработването на личните данни (чл. 21 от GDPR) – възражение срещу обработването на личните Ви данни можете да внесете по всяко време, в това число срещу профилиране във връзка с:

 • обработване, необходимо за изпълнението на задача, извършена в обществен интерес или обработката, необходима за целите на законни интереси, реализирани от Администратора или трета страна;
 • обработване за целите на директен маркетинг.

6) искане за прехвърляне на лични данни (чл. 20 от GDPR) - имате право да получите личните си данни от Администратора в структуриран, широко използван формат, подходящ за машинно четене и за изпращане на друг администратор на лични данни или да поискате Администраторът да изпрати Вашите лични данни директно на друг администратор (ако това е технически възможно).


7) оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – това можете да направите по всяко време. Това не засяга законността на обработката, извършена въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

8) жалби до надзорния орган - ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на GDPR, имате право да подадете жалба до надзорния орган, по-специално в държавата-членка на обичайното Ви местожителство, месторабота или мястото на предполагаемото нарушение.


Можете да упражните всички свои права, като се свържете с Администратора на адресите за контакт, посочени в този документ. Администраторът ще Ви предостави информация за действията, предприети във връзка с Вашето искане, без ненужно забавяне - във всеки случай в рамките на един месец от получаването на искането. Ако е необходимо, месечният период може да бъде удължен с още два месеца поради сложния характер на искането или броя на заявките. Във всеки случай Администраторът ще Ви информира за такова удължаване в рамките на един месец от получаването на искането, като посочи причините за забавянето.

ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)


Общи информации


По време на преглеждане на съдържанието на страниците на онлайн магазина се използват файлове „cookies“, наричани по-долу Cookies, т.е. малки текстови информации, които се запазват във Вашето крайно устройство във връзка с използването на Онлайн магазина. Използването им има за цел между другото правилното функциониране на интернет страниците на Онлайн магазина.


Тези файлове позволяват идентифициране на софтуера, който използвате, и персонализиране на Онлайн магазина според Вашите индивидуални нужди.


Файловете Cookies обикновено съдържат името на домейна, от който произхождат, времето им за съхранение в устройството и приписаната стойност.


Безопасност


Файловете Cookies, които използваме, са безопасни за Вашите устройства. По-специално, чрез файлове Cookies не е възможен достъп до Вашите устройства за вируси или друг нежелан или зловреден софтуер.
Видове файлове Cookies


Използваме два вида файлове Cookies:

 • Сесийни файлове Cookies: те се съхраняват във Вашето устройство и остават там до края на сесията на дадения браузър. След това запаметената информация се изтрива за постоянно от паметта на Вашето устройство. Механизмът на файловете Cookies не позволява изтегляне на каквито и да било лични данни, нито каквато и да било поверителна информация от Вашето устройство.
 • Трайни файлове Cookies: те се съхраняват във Вашето устройство и остават там, докато бъдат изтрити. Прекратяването на сесията на дадения браузър или изключването на устройството не ги изтрива от Вашето устройство. Механизмът на трайните файлове Cookies не позволява изтегляне на лични данни или поверителна информация от Вашето устройство.

Цели


Използваме също така файлове Cookies на външни стопански единици. Основните цели, за които използваме файловете бисквитки, са технически, аналитични, маркетингови/рекламни и социални цели. По-долу посочваме подробно за каква цел се използват и от какви стопански единици. Всяка от тези единици също така самостоятелно определя правилата на своята поверителност - линкове към тези правила на отделните доставчици също могат да бъдат намерени по-долу. Препоръчваме Ви да ги прочетете.

 • Конфигуриране и оптимизиране на Онлайн магазина (технически цели);
 • създаване на статистика, която помага да се разбере, как клиентите на Онлайн магазина използват уебсайтовете, което позволява да се подобри тяхната структура и съдържание чрез аналитични инструменти Google Analytics, чийто администратор е Google Inc със седалище в Ирландия. Подробна информация относно политиката за поверителност на Google можете да намерите в нейната Политика за поверителност, достъпна на следния адрес: https://policies.google.com/privacy/;
 • подготовка и представяне на реклама за клиентите с помощта на рекламните инструменти на Google Ads, администратор на които е Google Inc със седалище в Ирландия. Политиката за поверителност на Google е достъпна на следния адрес: https://policies.google.com/privacy/;
 • влизане в акаунта в Онлайн магазина и популяризиране на Онлайн магазина чрез социалната мрежа Facebook.com, чийто администратор е Facebook Inc. със седалище в САЩ или Facebook Ireland със седалище в Ирландия. Политиката за поверителност на Facebook е достъпна на следния адрес: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 • популяризиране на Магазина с помощта на социалната мрежа Instagram.com, чийто администратор е Instagram LLC. със седалище в САЩ. Политиката за поверителност на Instagram.com е достъпна на следния адрес: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • влизане в акаунта в Онлайн магазина чрез акаунта в Google, чийто администратор е Google Inc със седалище в Ирландия. Политиката за поверителност на Google е достъпна на следния адрес: https://policies.google.com/privacy/;
 • популяризиране на Магазина и предоставяне на достъп за влизане в Онлайн магазина с помощта на акаунта в LinkedIn, с помощта на инструмента Pixel LinkedIn, предоставен от LinkedIn Ireland Unlimited Company със седалище в Ирландия. Политиката за поверителност на LinkedIn е достъпна на следния адрес: linkedin.com/legal/privacy-policy
 • участие от Администратора в партньорската мрежа VivNetworks Ltd със седалище в Чешката република. Партньорските мрежи използват файлове бисквитки, за да свържат конкретна поръчка или друга дейност на клиент или потребител на Магазина с конкретен участник в партньорската мрежа със статут на издател. Политиката за поверителност на организатора на тази мрежа можете да прочетете на адрес: https://www.vivnetworks.com/bg/zashchita-na-lichnite-danni;
 • споделяне на съдържанието на Онлайн магазина с предоставени инструменти, като се дава възможност за сравнение на цените на продуктите, представени в Онлайн магазина, със съдържанието на други уебсайтове и онлайн магазини, използвайки уебсайтове за сравнение на цени предоставени от Inspigroup s.r.o. със седалище в Чешката република и Online Comparison Shopping Ltd със седалище в Унгария. С правилата за политиката на поверителност на горе изброените единици можете да се запознаете на страниците: https://www.glami.bg/info/cookies/; и https://www.pazaruvaj.com/static/zashtita-na-dannite.html.

Персонализирани реклами


Файловете Cookies могат да се използват от рекламни мрежи, по-специално мрежата на Google, за показване на реклами, съобразени с Вашите предпочитания, включително представяне на персонализирани реклами. За тази цел може да се съхрани информация, а по-специално как навигирате в мрежата, търсените думи и времето на използване на уебсайта.


Персонализираните реклами (понякога също наричани реклами въз основа на интереси) са инструменти, които могат да Ви помогнат да приспособите рекламите към Вашите предпочитания и интереси.


Редактиране, изключване, блокиране


За да прегледате и редактирате информация за Вашите предпочитания, събрана от рекламната мрежа на Google, можете да използвате инструмента, намиращ се на адрес https://www.google.com/ads/preferences/ и https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Използвайки настройките на уеб браузъра или използвайки конфигурацията на услугата, можете самостоятелно и по всяко време да промените настройките за файловете Cookies, като посочите условията за тяхното съхранение и достъп чрез Cookies до Вашето устройство. Можете да промените тези настройки, за да блокирате автоматичното обработване на файловете Cookies в настройките на Вашия уеб браузър или да получавате информация, когато те се записват във Вашето устройство. Подробна информация за възможностите и начините за обслужване на файловете Cookies са достъпни в настройките на Вашия софтуер (на уеб браузъра).
Едновременно с това можете да изключите или да оттеглите съгласието си за използване на файлове cookies на външни доставчици, както и на ремаркетингови пиксели, като използвате Network Advertising на адрес: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Като изберете опцията „Приемам“, разрешавате на фирма "SneakerStudio" да използва файлове "бисквитки", пиксели, маркери и подобни технологии. Използваме тези технологии за събиране на информация за Вашето устройство и браузър, за да проследим Вашата активност за маркетингови и функционални цели, напр. показване на персонализирани реклами и подобряване на работата на уебсайта. Фирма "SneakerStudio" може да предостави тези данни на трети лица, в това число на рекламните си партньори в социалните медии, като Google, Facebook и Instagram - за маркетингови цели. Моля да се запознаете с нашата информация за защита на поверителността (вж. раздел "Информация" относно "бисквитките"), за да получите повече информация и научите по какъв начин използваме Вашите данни за необходимите цели (напр. гарантиране на сигурността, обслужване на функциите на кошницата и вход с потребителски данни). повече информация
Close
pixel