ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

§ 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
§ 3. ЦЕЛ НА ОБСЛУЖВАНЕТО
§ 4. УСЛОВИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ
§ 5. РЕГИСТРАЦИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
§ 6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА
§ 7. ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА
§ 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
§ 9. ОТГОВОРНОСТ
§ 10. ЦЕНИ
§ 11. ПЛАЩАНИЯ
§ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
§ 13. ЖАЛБИ
§ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 15 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В съответствие с член 13, точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) (Официален вестник на ЕС L 119, стр. 1), (наричан по-нататък Регламент), информирам, че:

§ 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   

1. Този документ е съставен в съответствие с полското законодателство. Той представлява правно обвързващо споразумение между вас и Sneakerstudio, достъпно на адрес https://www.sneakerstudio.bg. За всички въпроси, които не са уредени тук, се прилагат съответно разпоредбите на полското законодателство.

2. Този документ определя следното:
a) обхват на услугата,
б) условия на услугата, включително технически изисквания, които са от решаващо значение за правилното използване на системата ICT, предоставена от Оператора, и предупреждение, че на Потребителя е забранено да публикува незаконно съдържание,
в) срокове за сключване и оттегляне от договора,
г) условия на жалбата.

3. Операторът на онлайн търговеца на Sneakerstudio е FASHION TRENDS GROUP Ltd, седалище Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków Полша, Идентификационен номер: 7952542640, идентификационен номер по ДДС: 367335288, e-mail: info@sneakerstudio.com

Администратор на Вашите лични данни е: Fashion Trends Group Sp.  z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków адрес: ул. Krakowska 87, 32-050 Skawina

4. Операторът на SneakerStudio предоставя услугата, определена в този документ, в съответствие с изложените тук условия.

§ 2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Оператор, Продавач - Оператор на Sneakerstudio, определен в §1, раздел 3 от настоящияt Документ

2. Потребител, Купувач - всяко физическо лице, което има пълна правоспособност за извършване на законови, юридически или нефирмени организации с правоспособност, предоставено с отделен закон.

3. Предприемач - потребител, опериращ с бизнес по чл. към Закона за свобода на стопанската дейност от 2 юли 2004 г. ( Текст от 2010 г., № 220, точка 1447 с измененията).

4. Потребител - потребител, който е физическо лице, извършващо законно действие, което не е пряко свързано с неговата дейност или професионална дейност.

5. Магазин - онлайн магазин на SneakerStudio на адрес https://sneakerstudio.bg.

6. Условия за ползване - този Документ.

7. Работни дни - работни дни от Понеделник до Петък, без национални празници.

8. Потребителски акаунт – място, където можете да регистрирате с електронната поща на потребителя и паролата на Потребителя, където Потребителите на магазина могат да поставят и проследяват поръчки, да променят и коригират личните си данни и др.

9. Бисквитки - малки парчета текстови данни, съхранявани, за да се запази сесията на потребителя (при влизане) отворена, така че няма нужда да влизате във всяка подстраница. Те се използват и заради статистиката на посетителите, персонализирането на реклами и създаването на онлайн проучвания, чиито резултати се гарантират от всеки друг потребител на интернет. Бисквитките не събират личните данни на потребителя, променят конфигурацията на компютъра, служат за инсталиране или деинсталиране на софтуер, вируси или троянски коне, пречат на целостта на системата или на личните данни на потребителя. Те не се обработват от други уебсайтове и могат да бъдат изтрити от Потребителя по всяко време.

§ 3. ОБХВАТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО

1. Операторът на магазина продава продукти с използване на уебсайта на Sneakerstudio и публикува онлайн бюлетин.

2. Услугата се разбира като даваща възможност на потребителя да използва уебсайта на Sneakerstudio, за да направи поръчка и да я достави.

3. Бюлетинът е периодично издаван e-mail, съдържащ най-новите оферти, промоции и отстъпки. Услугата Newsletter се предоставя безплатно и изисква разрешение на потребителя да бъде изпращана търговска информация.

4. Договорът за електронни услуги се сключва за неопределен срок.

5. Поръчки, както е посочено в §6, могат да бъдат поставени при регистрация или без него. В последния случай Потребителският акаунт не е създаден.

6. Регистрираните потребители могат да направят поръчка при влизане в потребителската сметка с имейл и парола.

7. Поръчките се изпълняват само в ЕС.

§4. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. За да може да ползва предоставяната услуга Sneakerstudio, потребителят трябва да има:
a) Уеб браузър: Internet Explorer v. 7.0 или по-нова; Mozilla FireFox, v. 3.0 или по-нова; Chrome (всяка версия) или Opera v. 2 или по-нова,
б) Активиран Java Script,
в) Активирани „бисквитки“,
г) Активен адрес на електронна поща.

2. Използването на услугата, предоставена от Sneakerstudio и описана подробно в този документ, е възможно само след приемане на всички посочени в него условия.

§ 5. РЕГИСТРАЦИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

1. Регистрацията е безплатна и доброволна. При регистрацията се създава индивидуален потребителски профил.

2. Пазаруването в Sneakerstudio е възможно и без регистрация, въпреки че това означава, че се отказвате от създаване на потребителски акаунт и такива услуги като съхранение на адрес за доставка или проследяване на поръчка.

3. За да се регистрирате е нужно да попълните формуляра.

4. Изискват се следните данни за да създадете Потребителски акаунт:
a) активен имейл адрес,
б) парола на потребителския акаунт,
в) име и фамилия,
г) адрес (улица, апартамент, пощенски код, град, държава),
д) телефонен номер.

5. В случай, че възникне проблем за потребителя да не е възможно доставката да се извърши на посоченият адрес, може също така да се предостави допълнителен адрес, на който потребителят е по-често на разположение (напр. адрес на работното място).

6. Следните данни се изискват от потребител на предприемач:
a) активен имейл адрес,
б) парола на потребителският акаунт,
в) име на фирмата,
г) Данъчен номер,
д) адрес на фирмата (улица, апартамент, пощенски код, град, държава),
е) име и фамилия на лицето за контакт,
ж) телефонен номер.

7. След регистрацията, се изпраща имейл с потвърждение на посочената от вас електронна поща. Отварянето на връзката удостоверява данните, предоставени във формуляра за регистрация и по този начин приключва процеса на регистрация на Потребителя.

8. Операторът на магазина може да отхвърли регистрационният формуляр в случаите, изброени в раздел 13.

9. Сключването на Споразумението за електронни услуги е равносилно на посочване на следното:
a) прочетох, разбрах и напълно приех Условията за ползване, посочени в този документ,
б) ползвам услугата доброволно,
в) отговарям на изискванията на Потребителя, посочени в този документ,
г) всички данни, предоставени във формуляра за регистрация, са точни и верни доколкото ми е известно и не нарушават правата на трети страни,
д) се съгласяват да сключат онлайн споразумение за електронни услуги,
е) съгласявам се личните ми данни да се обработват, събират, съхраняват, предоставят и заличават от оператора на магазина до степента, необходима за предоставяне на услугата, както е посочено в този документ, и по начини, посочени тук,
ж) съгласявам се личните ми данни да се обработват, събират, съхраняват, предоставят и изтриват от оператора на магазина за маркетингови и статистически цели,
з) съгласен съм личните ми данни да се обработват, събират, съхраняват, предоставят и заличават от Оператора на магазина с цел проучване на пазара и персонализиране на рекламата с цел подобряване на цялостното качество на услугите, предоставяни от оператора на магазина,
исъгласен съм да получавам на адреса, посочен във формуляра за регистрация, такава информация от оператора на магазина като системна информация, съобщения на оператора и известия за всякакви проблеми, модификации или прекъсвания на услугата в уебсайта
й) съгласен съм да получавам на адреса, посочен в регистрационната форма, търговска информация (реклами) от Оператора.

10. Потребителят може да прекрати Договора за електронни услуги по всяко време

11. Операторът на магазина може да прекрати Договора за електронни услуги, ако Потребителят не е използвал активно Магазина (т.е. не е направил никаква поръчка или не е влизал в потребителският акаунт) за период от 1 година от последната такава дейност.

12. Прекратяване на Договора за електронни услуги от всяка от страните или и двете е равносилно на отнемане на достъпа до потребителският акаунт от страна на потребителя и в последствие изтриване на профила.

13. Операторът на магазина може да прекрати Договора за електронни услуги, ако:
a) целта на регистрацията или използването на услугата очевидно е в противоречие с правилата и целта на функционирането на магазина,
б) дейността на потребителя е неадекватна на настоящите морални стандарти, поощрява насилие или злоупотреба от всякакъв вид или нарушава правата на трети страни,
в) получено е правно известие, което обявява данните за регистрация или предприятието за невалидни,
г) е предоставено известие от надежден източник на информация, обявяването на регистрационните данни или предприятието за невалидни, а потребителят вече е бил информиран за отхвърлянето на формуляра за спиране / регистрация,
д) потребителят изпраща непоискани реклами по електронна поща,
е) потребителят грубо е нарушил разпоредбите, посочени в този документ, или ги нарушава непрекъснато,
ж) предоставените от потребителя данни пораждат съмнения относно неговата коректност или валидност, които не са анализирани с помощта на телефонен или e-mail контакт.

14. Преди прекратяване на Договора за електронни услуги и в случаите с минимално значение, Операторът може да прекрати временно или за постоянно потребителският акаунт. Прекратяването на профила не позволява на потребителя да използва магазина, включително да прави покупка. Потребителят е информиран за причината за спиране на профила по електронна поща или по телефона. Ако причината бъде премахната, решението за спиране на акаунта се задържа.

15. Операторът на магазина декларира прекратяване на Договора за електронни услуги, като изпраща официално изявление на имейл адреса, който е на разположение на потребителският акаунт. Прекратяването на споразумението води до трайно заличаване на потребителският профил. Изявлението за прекратяване на споразумението от страна на потребителя може да бъде изпратено на контактният имейл адрес, посочен на Уебсайта (раздел Контакт) или чрез изтриване на собственият профил на потребителя.

16. За да се направи отново регистрация след прекратяване на договора от страна на Оператора, се изисква предварително съгласие с Оператора.

17. Прекратяването на споразумението от някоя от страните или и двете не засяга вече сключените договори за покупка, освен ако страните не декларират друго.

18. В случаите, изброени в подраздели 11 и 13, споразумението се прекратява след.

§ 6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

1. Операторът на магазина продава продукти, представени на уебсайта на магазина SneakerStudio.

2. Страните, участващи в договори за покупка, направени чрез Sneakerstudio Store, са продавач и купувач.

3. Споразумения за покупка могат да се сключват или между продавача и регистрираният потребител (който има потребителски акаунт) или нерегистриран потребител. При всяка покупка нерегистрираният потребител е задължен да:
a) предоставя данни за регистрация, посочени в § 5, раздел 4 или 6 (с изключение на паролата) и
б) прочете, разбере и да се съгласи с разпоредбите, посочени в този документ.

4. Информацията за продукта, включително цените, представени в уебсайта на магазина, не представлява предложение, както е предвидено в Закона от 23 април 1964 г., чл. 66 § 1 от Гражданския ткодекс (статия Актове от 1964 г., бр. 16, т. 93 с измененията, наричан по-нататък Гражданският кодекс). Всички данни за продукта, предоставени на уебсайта, включително цената, са само покана за покупка, както е предвидено в чл. 71 от Гражданският кодекс.

5. Продавачът си запазва правото да прави промени на информацията на сайта по всяко време и без предизвестие. Промените в цените и спирането на продукта от продажба, няма да повлияят на вече приетите за изпълнение поръчки.

6. Договорът за покупка се сключва, когато поръчка е направена от потребителя и приета от продавача, с резервация, посочени в подраздели 10-12. Подробности за договора за покупка са изброени в подраздели 8-12.

7. Поръчки през Уебсайта на магазина могат да бъдат направени 24 часа в денонощието през цялата година. Поръчките се изпълняват в работни дни от понеделник до петък от 10:00 часа. - 15.00 ч., с изключение на официалните празници.

8. Направена поръчка на уебсайта на магазина представлява оферта за покупка, както е предвидено в чл. 66 § 1 от Гражданският кодекс, която се задължава да бъде извършена за 5 работни дни (след което изтича) и включва следната дейност:
a) избор на продукти сред тези, представени в уебсайта на магазина,
б) добавянето им в количката,
в) избор на начин на плащане и доставка,
г) влизане в потребителският акаунт, ако поръчката е направена от регистриран потребител, освен ако вече не сте влезли в него,
д) предоставяне на информацията, посочена в раздел 3, ако поръчката е направена от нерегистриран потребител,
f) натискане на бутона „Поръчка“.

9. Продавачът отговаря на поръчката в рамките на 5 работни дни, като изпраща писмо на адреса, посочен от pотребителя или се обажда на посоченияt телефонен номер, за да:
a) приемат поръчката (офертата); в този случай договорът за покупка се прави в същияt ден,
б) отхвърли поръчката (офертата); в този случай договорът за покупка не е сключен,
в) да предлага промени (да се формулира друга оферта); в този случай новата оферта трябва да бъде приета от потребителя преди сключването на договора за покупка.

10. Офертата, посочена в подраздел 9, буква в, може да бъде необходима при условия като: липса на поръчаните продукти на склад или на доставчика, промяна на цената и др.

11. Офертата, посочена в подраздел 9, буква в), е задължителен  към Продавача за период от 2 дни; след това тя изтича. Ако бъде приета от Потребителя през двата дни, това води до сключване на договор за покупка при условия, посочени в съответното предложение.

12. Всички цени в Sneakerstudio се предоставят в евро (EUR) и включват ДДС. Те не включват разходите за доставка, които зависят от страната на доставка, теглото и размерите на опаковката.

13. Фактурите по ДДС се издават при поискване. Необходимите данни трябва да бъдат предоставени по време на регистрацията или във формуляра, попълнен след покупката.

14. Контактът, направен от представителя на Продавача, споменат в подраздел 10, също така дава възможност на Купувача да коригира неправилни лични данни, предоставени по-рано, или да разреши евентуални проблеми с поръчките. По-късните промени в реда могат да се окажат проблематични, тъй като поръчката впоследствие е изпълнена и продуктите може вече да са на път към купувача. Независимо от това, Продавачът заявява готовност да обслужва Купувача както е възможно във всеки един момент, включително в случаите, когато споразумението е вече направено, за да направи възможни промени както в адреса за доставка, така и в самата поръчка (до момента) когато продуктът е напуснал склада).

15. Продавачът може по всяко време да провери данните, предоставени от Потребителя. В случай, че предоставените данни повдигнат някакви съображения от страна на Продавача, които не са били разрешени незабавно по електронна поща или по телефона, Продавачът си запазва правото да прекрати договора за покупка в рамките на 10 работни дни, откакто е бил направен.

16. Купувачът се информира за всяка промяна в състоянието на поръчката по електронна поща (адрес, посочен в регистрационната форма или по време на поръчката).

17. Продавачът си сътрудничи със следните доставчици: UPS, DHL, Royal Mail. Това не ограничава възможностите за доставка за Купувача, при условие че Купувачът декларира готовност да покрие разходите за доставка.

18. Поръчките се доставят в срок до 30 работни дни след споразумението за покупка. Предплатените поръчки (чрез банков превод, кредитна карта или eлектронен трансфер: PоlPay) се изпълняват в срок до 3 дни след получаване на превода.

19. Ако някои или всички поръчани продукти не са в наличност, след договора за покупка, Купувачът незабавно се уведомява за това от представителя на Продавача, за да може проблемът да бъде разрешен и променената поръчка (изпълнена частично, да бъде отложена, докато продуктите са обратно на склад или отменени).

§ 7. ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

1. Както е предвидено в Закона от 2 март 2000 г. относно защитата на определени права на потребителите и относно отговорността за вреди, причинени от опасен продукт (дневник на актовете номер 22, точка 271, както е изменено), потребителят сключил договора от обещанията на предприемача могат да се оттеглят от него, без да посочват причините чрез подходящо писмено изявление, в срок от десет дни от сключването на договора. Периодът от десет дни, в който потребителят може да се оттегли от договора, започва да тече от датата на доставяне на продукта. През този период от страна на потребителя се изисква писмено изявление.

2. Правото на отказ от договора от разстояние не се предоставя на потребителя в следните случаи:
a) предоставяне на услуги, ако изпълнението е станало със съгласието на потребителя преди края на периода, посочен в член 7, параграф 1, Закон от 2 март 2000 г. относно защитата на определени права на потребителите и относно отговорността за вреди, причинени от опасен продукт ( дневник на актове № 22, точка 271 с измененията),
бдоговори, свързани с аудио и видео записи, както и записани на носители на компютърен софтуер, след като първоначалната опаковка бъде премахната от потребителя
в) договори за изпълнение, чиято цена или възнаграждение зависи единствено от влиянието на цените на финансовият пазар,
г) изпълнение с характеристики, посочени от потребителя в неговата поръчка или пряко свързани с неговото лице.

3. В случай на оттегляне, договорът се счита за неизпълним и потребителят е свободен от всякакви задължения. Това, което потребителят е събрал, се връща на адреса на магазина без промяна, освен ако промяната е била необходима в рамките на обичайното управление, в рамките на 14 (четиринадесет) дни. Моля, обърнете внимание, че поръчката трябва да бъде върната в оригинално качество и количество, включително всички аксесоари, ръководства, условия за употреба, документи (с изключение на касовата бележка), както и оригиналната опаковка, дори ако е била премахната като част от обичайното управление.

4. Продавачът не приема поръчки, изпратени обратно с наложен платеж.

§ 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Операторът на магазина предприема всички разумни стъпки, за да гарантира, че информацията на уебсайта на Sneakerstudio е правилна и цялата предоставена услуга може да се предложи безпроблемно.

2. Операторът на магазина си запазва правото да се намесва в техническата структура на потребителската сметка, за да диагностицира проблеми, свързани с функционирането на магазина.

3. Операторът на магазина си запазва правото временно (за период не повече от 48 часа) да деактивира определени функционалности на магазина с цел обновяване на съдържанието му или обслужване на сайта. В тези случаи регистрираните Потребители се информират предварително за това.

4. При промяна на данните, предоставени по време на регистрацията, Потребителят е длъжен да го актуализира незабавно.

5. Потребителят е длъжен да вземе поръчаната доставка.

6. Потребителят е длъжен да запази поверителността на потребителското име и паролата на профила, така че да не могат да бъдат достъпни от неупълномощени лица. Забранено е да се публикува незаконно съдържание чрез използването на уебсайта на магазина.

§ 9. ОТГОВОРНОСТ

1. Операторът на магазина не носи отговорност за вреди, произтичащи от предоставената услуга, които не са резултат от неговата вина.

2. Продавачът не носи отговорност за грешки, направени от Купувача във формата за поръчка или при регистрация, които водят до неизпълнение на поръчката.

3. Операторът на магазина не носи отговорност, в случай че паролата на Операторският профил стане достъпна за неоторизирани лица.

§ 10. ЦЕНИ

За клиенти от Европейският съюз (ЕС) всички цени включват данък добавена стойност (ДДС). Ако сте клиент от държави извън Европейският съюз (ЕС) например: САЩ, Австралия, Китай и т.н., може да се наложи да заплатите приложими данъци върху продажбите, мита и митнически такси. Вашето местно правителство определя митата и митническите такси, които варират в зависимост от страната. Задължения, данъци или митнически такси ще бъдат допълнителна сума, която ще бъде начислена при доставката на вашата поръчка. За съжаление, не можем да ви предоставим точната сума, с която ще бъдете таксувани. В потвърждението на поръчката се посочват само таксите, които начисляваме. Свържете се с местните власти за конкретни подробности.

§ 11. ПЛАЩАНИЯ

1. Купувачът избира начин на плащане:
a) предварително плащане по сметката на Продавача,
бплащане с кредитна карта
в) плащане с PayPal.

2. Номерът на сметката за предварителни плащания ще бъде изпратен на посоченияt от Купувача e-mail адрес (в поръчката).

3. Системата за удостоверяване на кредитни карти PayPal предлага събиране на плащания от цял свят. Това е единствената система от този вид в Полша, която удостоверява покупките, направени с карти Visa, MasterCard и Maestro. Процедурата на плащане е следната: купувачът / платецът избира продукта или услугата в сайта на магазина и избира онлайн трансфер като начин на плащане. След това той е пренасочен към уебсайта на Polpay.biz.pl, който съдържа специален формуляр, осигурен със сертификат SSL 128, където купувачът предоставя номера на кредитната си карта. Целият процес на удостоверяване е въпрос на секунди и е последван от подходящo известие, едно съобщение за платеца и едно съобщениедо системата на Продавача.

§ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Администратор на Вашите лични данни е: Fashion Trends Group Sp. z o.o. Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków адрес: ул. Krakowska 87, 32-050 Skawina

2. Вашите лични данни ще бъдат обработени, за да:

a) направиte и изпълниte поръчка чрез онлайн магазина

б) заявите и обработите жалба

в) следите реклами, оферти или промоции, свързани с продукти, предлагани от онлайн магазина, по-специално за изпълнение на договора за предоставяне на бюлетина

г) отговаряте на клиентите

д) автоматизирано изпълнява законовите задължения, произтичащи от профила на данъчните и счетоводните резерви

3. Предоставянето на лични данни от Вас е задължение, произтичащо от сключването на договора преди сключването му (член 6, параграф 1, буква е) от Регламента). Той се отнася за Личните данни, предоставени във формуляра при създаването на Профила, при поръчването и сключване на договор за продажба и при абонирането за бюлетина и представлява условие за изпълнение на договора за продажба. В други цели личните данни могат да бъдат обработвани въз основа на: а) съгласие, изразено доброволно (например за целите на лица, участващи в състезания) член 6, параграф 1, буква а) от Регламента. б) валидни разпоредби на закона - обработването е необходимо за изпълнението на правно задължение, за което е отговорен администраторът (например уреждане на сключените договори за продажба от администратора въз основа на данъчни или счетоводни разпоредби) в) цели, различни от посочените по-горе, т.е. законни интереси, реализирани от Администратора или от трета страна, по-специално за предявяване на претенции, съответстващи на Клиентите.

4. Получателите на Вашите лични данни са лица, които ни оказват помощ при предоставяне на услуги по електронен път и действат като доставчик на поръчка, т.е. такива, които предоставят платежни услуги, куриерски услуги, спедиторски услуги, логистични оператори.

5. Въз основа на Регламента имате право:

- изискване за достъп до личните ви данни

- изискване за коригиране на личните ви данни

- изискване за изтриване на личните ви данни

- изискване за ограничаване на обработката на лични данни

- обект на обработка на лични данни

- преносимост на данните

6. Можете да оттеглите дадено съгласие за обработка на личните ви данни по всяко време. Вашето оттегляне на съгласие за обработване на лични данни не засяга закона на обработването въз основа на съгласие преди неговото оттегляне.

7. Имате право да подадете жалба до контролен орган, т.е. главният Инспектор за защита на личните данни.

8. Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени извън Европейската икономическа зона на Google LLC въз основа на адекватни правни гаранции, които са стандартни договорни клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия.

9. Вашите данни ще бъдат обработвани по автоматизиран начин (включително профилиране), но това няма да доведе до никакви правни последици по отношение на вас или няма да окаже значително влияние върху Вашата ситуация. Профилирането на лични данни се състои в обработване на Вашите данни, чрез използване на тези данни за оценка на информация за вас, по-специално за анализиране или прогнозиране на личните предпочитания и интереси.

10. Вашите лични данни ще се съхраняват за срок от 5 години от датата на извършване на услугата.

11. Операторът на магазина изисква само данните, които са необходими за предлагане на най-доброто качество на услугата.

12. Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат предоставени на трети лица до степента, необходима за предоставяне на услугата, както е посочено в този документ, и по начини, посочени тук. Това съгласие се изисква, за да се даде възможност за доставка на поръчки: личните данни се прехвърлят на фирмата, която организира куриерски доставки, на пощенски оператори и куриерски фирми.

13. Потребителят декларира, че всички данни, предоставени в регистрационният формуляр, са точни и верни, доколкото му е известно, и не нарушава правата на трети лица.

14. Базата данни на потребителите е защитена от закона. Потребителските данни са защитени от неоторизиран достъп с особено внимание.

15. Администраторът на лични данни е операторът на магазина на Sneakerstudio, който обработва личните данни на потребителите, както е предвидено в Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. ( текст Дневник на актовете 2002, № 11, точка 926 с измененията). Закон от 18 юли 2002 г. за предоставяне на услуги чрез електронни средства (Дневник на актове № 144, точка 1204 с измененията).

16. Операторът на магазина може да обработва следните данни, определящи начина, по който Потребителят е използвал услугата (т.е. данни за разработване):
a) отличителни знаци, идентифициращи потребителя,
б) знаци, идентифициращи края на телекомуникационната мрежа или системата ICT, използвани от потребителя,
в) данни, определящи началото, края и обхвата на всяко използване на услугата,
г) данни, определящи услугата, използвана от потребителя.

17. Операторът на магазина не носи отговорност за недостоверност на данните, предоставени от Потребителите или потребителските данни, предоставени на други потребители. Операторът на магазина не може да удостовери тези данни.

18. Операторът на магазина не може да предоставя данни на Потребителя на трети лица, с изключение на случаите, необходими за нормалното функциониране на магазина, приети от Потребителя и освен ако не е разпоредено от компетентен съд за това. Операторът предприема всички разумни стъпки, за да се увери, че данните на Потребителя се третират сигурно и в съгласие с този документ, както и със съответното законодателство.

19. Операторът на магазина гарантира, че Потребителят ще може да упражнява всички права, посочени в Закона за защита на личните данни, включително достъпа до неговите лични данни и възможността да променя данните, да ги актуализира или да изиска тяхното заличаване.

20. За да поиска промяна, актуализация или заличаване на личните данни, Потребителят е длъжен да посочи имената и фамилията / името на фирмата на Оператора на магазина по електронна поща.

21. Заличаването на личните данни на Потребителя от системата на Магазина е равносилно на дерегистрация на Потребителя и прекратяване на договора.

22. При заличаване на потребителският акаунт, операторът на магазина е длъжен да премахне окончателно всички потребителски данни и следователно всяка обработка на данните на потребителя се прекратява. Администраторът си запазва правото да съхранява такива данни като време, когато Потребителят е влязъл в Сайта и неговия IP адрес в случай, че е поискано от Полицията или прокурора, както и данните, необходими за уреждане на услугата до момента на предоставяне на услугата.

§ 13. ЖАЛБИ

1. Жалбата трябва (въпреки несъгласието, това не прави жалбата невалидна) да бъде подадена чрез формуляр за жалба, включващ:
a) име и фамилия,
б) номер на поръчката,
в) описание на несъответствието на стоките с договора,
г) дата на закупуване,
д) дата и условия, при които е установено несъответствието,
е) брой на съответните стоки,
ж) имена на продуктите.

2. Спазването на подраздел 2 дава възможност жалбата да се разглежда по-бързо и по-ефективно.

3. Жалбите се разглеждат в рамките на 14 дни след доставката. Ако стоките са несъвместими с договора, на Купувача-Потребител се предоставят правата, посочени в Закона от 27 юли 2002 г. за специфичните условия и условия за продажба на потребителите и изменения в Гражданския кодекс (Дневник на актове 2002 № 141, т. 1176 след измененията).

§ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всички въпроси, които не са уредени тук, се прилагат съответно разпоредбите на полското законодателство.

2. Ако възникнат въпроси, свързани с договора, подписан въз основа на този документ, страните декларират готовност да го разрешат по взаимно съгласие.

3. Ако страните не са в състояние да разрешат въпроса, както е посочено в подраздел 2, мястото на компетентност е съдът, който е компетентен за седалището на дружеството оператор, освен ако една от страните не е потребителят.

4. Операторът на магазина си запазва правото да променя документа на Общите условия. Регистрираните потребители ще бъдат информирани за всяка такава промяна 14 дни преди нейното прилагане. Промените се прилагат след известието за прекратяване.

5. Ако някоя от разпоредбите на този документ докаже, че противоречи на разпоредбите на законите за защита на потребителите, тези разпоредби в този документ стават невалидни и вместо това следва да се прилагат съответните разпоредби, изброени в актовете.

6. Тези Общи условия по никакъв начин не ограничават правата на потребителите, гарантирани от закона. В случаите, когато разпоредбите, посочени в този документ, са незаконни, съответно се прилагат съответните разпоредби на полското законодателство.

Като изберете опцията „Приемам“, разрешавате на фирма "SneakerStudio" да използва файлове "бисквитки", пиксели, маркери и подобни технологии. Използваме тези технологии за събиране на информация за Вашето устройство и браузър, за да проследим Вашата активност за маркетингови и функционални цели, напр. показване на персонализирани реклами и подобряване на работата на уебсайта. Фирма "SneakerStudio" може да предостави тези данни на трети лица, в това число на рекламните си партньори в социалните медии, като Google, Facebook и Instagram - за маркетингови цели. Моля да се запознаете с нашата информация за защита на поверителността (вж. раздел "Информация" относно "бисквитките"), за да получите повече информация и научите по какъв начин използваме Вашите данни за необходимите цели (напр. гарантиране на сигурността, обслужване на функциите на кошницата и вход с потребителски данни). повече информация
Close
pixel